ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

รายวิชาที่มีอยู่

แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต โดยการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  การประเมินสภาพจิตสังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการทำงานรวมทั้งความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในร่างกายเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิและคัพภวิทยา
การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย และสมดุลน้ำอิเล็กโทรไลต์ และกรดด่างของร่างกาย
  ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการพยาบาล

การพยาบาลครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน1


          ผู้นำที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสบความสำเร็จได้ผู้นั้นจะต้องบริหาร ๓ ปัจจัย อันได้แก่ การบริหารตนเอง การบริหารคน การบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารตน เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องมีและสร้างภาวะผู้นำพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาให้เป็นผู้นำที่พึงประสงค์ ปรับใช้แนวคิดทฤษฎีการเป็นผู้นำมาใช้ในสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญให้กับองค์กรและประเทศชาติต่อไป

การฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 นักศึกษาต้องมีความสามารถในการประเมินสุขภาพครอบครัว วินิจฉัยปัญหาสุขภาพครอบครัว วางแผนให้บริการสุขภาพครอบครัว  ให้บริการสุขภาพครอบครัวในมิติ การส่งเสริม  การป้องกัน

การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ เพื่อเป้าหมายให้ครอบครัวเกิดความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน  

การประเมินสุขภาพ

Heading

สอนเกี่ยวกับการใช้ moodle ในการจัดการเรียนการสอน 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการสอนทางสุขภาพ การสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพระหว่างบุคคล การสอนและให้การปรึกษาทางสุขภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอนทางสุขภาพ 

หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบน บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร  ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

การรักษา........

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นการพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และการปรับตัวทั้งในภาวะจิตปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย จนถึงเจ็บป่วยทางจิต ดังนั้นในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ พฤติกรรมต่างๆทั้งที่ปกติและผิดปกติ สาเหตุของการเจ็บป่วยทางจิต กระบวนการปฏิบัติการบำบัดรักษาพยาบาล โดยศึกษาหาความรู้จากศาสตร์ทฤษฎีในสาขาต่างๆ ทั้งด้านจิตเวชศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

                การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เป็นการพยาบาลเฉพาะทางที่ใช้กรอบความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ โดยคำนึงถึงชีวจิตสังคม มีการปฏิบัติงานเป็น 4 มิติ คือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหา บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ โดยบทบาทหน้าที่ของพยาบาลมี 2 ระดับคือ ระดับพื้นฐานและระดับเชี่ยวชาญ การเข้าใจบทบาทหน้าที่จะช่วยให้พยาบาลตระหนักในบทบาทและให้ความร่วมมือประสานงานกับบุคลากรในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคม อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ นั้น ซึ่งเป็นเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การจัดทำแผนสุขภาพแห่งชาติฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นิติเวช นิติจิตเวช ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาลและการแก้ไข แนวทางการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินชีวิต